Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä yhteystietoineen

Lohjan seurakunta
Laurinkatu 40,
08100 Lohja

lohjanseurakunta(at)evl.fi,
p. 01932841

Yhteyshenkilö yhteystietoineen

Johtava diakoniatyöntekijä Anna Helenius,
Lohjan seurakunta,
Laurinkatu 40,
08100 Lohja

anna.k.helenius(at)evl.fi,
p. 044 780 4234

Tietosuojavastaava yhteystietoineen

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava,
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Rekisterin nimi

Diakonian asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste                                      

Käsittelyn tarkoitus on diakoniatyön asiakassuhteiden hoitaminen sekä työn tilastointi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen antamaan suostumukseen sekä niissä tapauksissa, kun rekisteröidylle myönnetään esimerkiksi avustuksia, rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja, vaikka rekisteröity peruuttaisi suostumuksensa (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdat a ja f).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö                   

Rekisteröidyt ovat diakoniatyön asiakkaita. Rekisteröidystä kerätään seuraavat tiedot:

Diakonia-avustukset: asiakkaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, avustusasiaan vaikuttavat perhetiedot, asiakkaan ja puolison tulot ja menot sekä muut avustuksen kannalta tarvittavat tiedot.

Leirit, retket, ryhmätoiminnot: Osallistujien nimet ja yhteystiedot sekä osallistumisen kannalta välttämättömät terveystiedot esim. allergiat.

Sielunhoidolliset keskustelut: Asiakkaan nimi, yhteystiedot, muut välttämättömät tiedot.

Tietolähteet                                              

Tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta hänen suostumuksellaan. Asiakkaan suostumuksella voidaan hankkia ja tarkistaa tietoja muilta viranomaisilta.

Tietojen luovutukset                            

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Toiminnassa noudatetaan lastensuojelulain (417/2007) 5 luvun 25 §:n, rikoslain (39/1889) 15 luvun 10 §:n ja kirkkolain (1054/1993) 5 luvun 2 §:n ja 6 luvun 3 ja 12 §:ien säännöksiä vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuuksista.

Henkilötietojen  säilytysaika                                     

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti enintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansallisella valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallinen valvonstaviranomainen yhteystietoineen

Tietosuojavaltuutetun toimisto,
PL 800,
Ratapihantie 9,
00521 Helsinki
p. 029 566 6700,
tietosuoja(at)om.fi,
www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä