Hyppää sisältöön

Arrangemang vid jordfästningen

Då en av våra närmaste går bort är sorgen ofta så stor, att det kan kännas som om krafterna inte skulle räcka till för begravningsarrangemangen.

Lojo församlingskansli eller lokalförsamlingens församlingskansli hjälper Dig med ärenden gällande gravplats, boka präst sam tid för begravningen och platsen.

Begravningsbyrå

Om man så önskar kan man låta en begravningsbyrå sköta begravningsarrangemangen.
Begravningsbyråerna kan till exempel:

- sköta kontakterna med församlingskansli
- sköta kontakterna med myndigheterna
- sälja kista och urna
- ombesörja publiceringen av dödsannonsen
- arrangera minnesstunden
- anskaffa blomsterarrangemangen
- anskaffa gravminnesmärket
- ombesörja fotografering
- ordna med kistbärare

Begravningstillstånd

Begravningstillståndet utfärdas av läkaren som har konstaterat dödsfallet, och det ges till den närmaste anhöriga eller den som handhar begravningsarrangemangen. Vid kistbegravning ges begravningstillståndet sedan i original till pastorskansliet i den församling där begravningen ska ske.

Vid kremering ges begravningstillståndets original till krematoriet.

Begravningen

Jordfästningen är i princip en (annorlunda) gudstjänst.

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. Man kan bära in kistan när jordfästningen börjar. Men det görs sällan, eftersom det är mera praktiskt att kistan står färdigt på plats.

Så här går jordfästningar ofta till:

 • Musik
 • Psalm
 • Inledningsord
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Prästens tal
 • Jordfästning 
 • Bön
 • Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Psalm
 • Slutmusik

Prästen öser sand på kistans lock och uttalar jordfästningsorden. Församlingen står under det.

Solosång eller musikframförande kan också ingå.

Om man lägger blommorna inne i kapellet kan man välja när man gör det. Det brukar vara i början, genast efter musiken, eller före slutmusiken. Det här bestäms på förhand, så prästen och kantorn vet hur det blir. Om blommorna läggs i kapellet, och det sedan blir gravläggning, hämtar var och en sina blommor och lägger dem på nytt ute vid graven. Då läses inte texterna på nytt.

Blomsterhyllningen kan också komma först ute vid graven.

Varje medlem av kyrkan har rätt till jordfästning. Han kan inte fråntas den rätten, också om hans närmaste inte hör till kyrkan och inte önskar en jordfästning. Varje församlingsmedlem välsignas för sin sista färd. Också en person som inte hör till kyrkan kan välsignas till gravens ro, ifall de anhöriga ber om det. Den evangelisk-lutherska kyrkans begravningsplatser är allmänna begravningsplatser där också personer som inte hör till kyrkan har rätt att få en gravplats.

Man förrättar inte jordfästning om den avlidna medan han levde sa att han inte önskar en kristen begravning.

 

Tid och plats för jordfästningen

Jordfästningen kan hållas i Metsola begravningskapell, S:t Lars kyrka, Virkby kyrka, Sammatti kyrka, Karislojo kyrka, Nummis kyrka, Pusula kyrka, Kärkölä kyrka eller vid graven. Jordfästningar förrättas huvudsakligen på fredagar och lördagar.

Präst och kantor

Om prästen kan man komma överens om i församlingskansli. Prästen som förrättar jordfästningen kontaktar anhöriga och bokar tid till diskussion. Under diskussion bestäms praktiska handlingarna under jordfästningen och den hjälper prästen att lära känna den avlidna. Kantorerna har roterande spelturer.

Många ljus

Gravplatsen

Gravplatsen reserveras i Lojo församlingskansli eller i lokalförsamlingens församlingskansli. En ny gravplats upplåts för en tid av 30 år. Då tiden har löpt ut, kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten.

Vår evangelisk-lutherska kyrkas begravningsplatser är allmänna. Också de avlidna som inte har hört till kyrkan har rätt till gravplats. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där.

Vill man att den avlidna ska begravas på en annan ort brukar det gå att ordna.

Begravningsbyrån kan ta hand om de formaliteter som behövs för en gravplats. Man kan naturligtvis också själv ta kontakt med församlingens eller den kyrkliga samfällighetens gravkontor.

I viss utsträckning får man välja gravplats. Begravningsbyrån eller gravkontoret berättar om vilka möjligheter som finns.

När gravplatsen inlöses ska de anhöriga utse en gravrättsinnehavare. Uppgiften registreras på gravkontoret. När ny gravrättsinnehavare utses ska också det här registreras. Gravrättsinnehavaren har hand om allt som har med graven att göra, som representant för de anhöriga.

Olika typer av gravar

Kistgravar av olika storlek finns för gravläggning av kistor. De är avsedda för en, två eller flera kistor i bredd. Djupgravar är djupare än vanliga kistgravar. Två kistor kan gravläggas ovanpå varandra i en djupgrav. Urnor kan också gravläggas i en kistgrav.

Urngravar på särskilda gravområden finns på alla begravningsplatser. Men det finns också andra möjligheter för gravläggning av urnor, eller aska utan urna.

Gravplatser i Lojo

Vid MetsolaVirkby, Sammatti, Karislojo, Nummis och Pusula gravgårdar finns kistbegravningsplatser. En kistgrav kan vara en pargrav med plats för två, eller en familjegrav med plats för fyra. I en pargrav är gravplatserna placerade på varandra och i en familjegrav parvis på varandra.

I Karislojo och Sammatti gravgårdar upplåts inte nya gravplatser till någon från en annan kommun. Detta beror på att det finns rimligt med utrymme på begravningsplatserna. Till gamla familjegravar kan man ännu också vid dessa begravningsplatser begrava någon från en annan kommun.

I en urngrav finns plats för 4-9 urnor. En urngrav kan förses med egna minnesmärken och blomsterplanteringar på samma sätt som en kistgrav. Vid S:t Lars kyrkogård, Metsola, Virkby, Sammatti och Nummis begravningsplatser finns urngravplatser.

I minneslunden begravar man urnan eller askan till ett gemensamt begravningsområde. I minneslunden fästs en plakett med den avlidnas namn på stenhällar som fungerar som gemensamma minnesmärken. Minneslundar finns i S:t Lars kyrkogård, Virkby begravningsplats, Sammatti begravningsplats, Karislojo begravningsplats och Nummis begravningsplats.

Enligt reglementet för begravningsplatserna bör den avlidna i en kistgrav vara i jorden i minst 25 år (50 år på vissa platser på gravgården vid S:t Lars kyrka) innan en ny begravning kan ske på samma gravplats. Denna tid kallas för okränkbarhetstiden. Om en begravning ska ske i en gammal grav, bör man kontrollera att gravrätten inte upphör förrän okränkbarhetstiden har löpt ut. Vid behov måste gravrätten förlängas. Man kan förrätta urnbegravningar i alla gamla kistgravar. Urnbegravningar i en gammal kistgrav kan ske även om okränkbarhetstiden inte har löpt ut.