Tämä on perheasiain neuvottelukeskuksen ilmoitustaulu. Ilmoitustaululla julkaistaan tietoja esityslistoista ja pöytäkirjoista.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa

Johtokunnan jäsenet kaudella 2023-2026:

Jäsen

Varajäsen

Virpi Mäkinen

Riitta Luhtala

Hannu Nyman

Miia Ståhle

Minette Schulman

Susanne Sere

Jarmo Jokitalo

Jari Maarto

Riitta Rönnqvist

Taija Valtonen

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät verkosta osoitteesta http://domus.evl.fi

 

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 1/2024 löytyy täältä.

Perheasiain neuvottelukeskuksen pöytäkirja 1/2024 on pantu nähtäväksi 8.2.2024.

 

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).