Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Nähtävillä pidettävään viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Muutoksenhakuaika on 14 päivää.

Lohjan seurakunnan viranhaltijapäätöksiin oikeutettuja viranhaltijoita ovat:

  • hallintojohtaja
  • hautaustoimen päällikkö
  • henkilöstöpäällikkö
  • johtava diakoni
  • johtava kanttori
  • johtava nuorisotyönohjaaja
  • johtava kasvatuksenohjaaja 
  • kiinteistöpäällikkö
  • kirkkoherra
  • Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja.

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimuksen se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan domus.evl.fi-sivustolta, ohessa linkki Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijan nimike -hakukentästä voit valita haluamasi seurakunnan ja viranhaltijan.