Tietosuoja Lohjan seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Lohjan seurakunnalla sekä Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueseurakunnilla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä, ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Kuva: Tietokone, jonka näytöllä EU:n lippu ja tietosuojaa kuvaava lukko

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat muun muassa nimi, henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Sen lisäksi että pidämme jäsenrekisteriä, keräämme henkilötietoja erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöiltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmien päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Käytämme henkilötietoja Lohjan seurakunnan eri työmuotojen toiminnoissa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

 

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

 

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jonka määrittää tietojen käyttötarkoitus.  Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty laissa (esimerkiksi kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

 

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista ottamalla yhteyttä Lohjan seurakunnan seurakuntatoimistoon. Tietopyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti asioimalla seurakuntatoimistossa. Tietopyynnön tekijän henkilöllisyys tarkastetaan asioinnin yhteydessä. Toimitamme tietopyynnön tiedot aina kirjallisesti.

 

Kansallinen viranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

Puhelin 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi