Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Jäsenet

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Kallio ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Toivo Haatio.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät 2024

16.1, 6.2, 12.3, 26.3, 16.4, 14.5, 4.6, 27.8, 17.9, 8.10, 5.11, 10.12

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan domus.evl.fi-sivustolta, ohessa linkki

Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat:

Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 tai 30 päivää.
 
Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §)