Vaikuta seurakuntasi tulevaisuuteen ja toimintaan

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Pääset vaikuttamaan Lohjan seurakunnan tulevaisuuteen äänestämällä tai asettumalla ehdolle seurakuntavaaleissa. Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Voit vaikuttaa myös tekemällä aloitteen kirkkoneuvostolle.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Hanna Kallio ja varapuheenjohtajana Toivo Haatio. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. Kirkkoneuvoston kokousten puheenjohtajana toimii Hannu Nyman.

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat löytyvät verkosta.

Jatkossa pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan ensisijaisesti netissä. 

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueneuvostojen (Kanta-Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti ja Virkkala) , Svenska Direktionen ja Perheasian neuvottelukeskuksen kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmässä osoitteessa, linkki

Päätöksistä tiedottamisesta sekä oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksista säädetään uudessa kirkkolaissa (652/2023) ja kirkkojärjestyksessä (657/2023).

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen lisäksi verkossa julkaistaviksi siirtyvät myös kuulutukset ja ilmoitukset, esimerkiksi virkojen avoimeksi julistaminen. Myös valituskelpoiset viranhaltijapäätökset tulevat näkyville nettiin.

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävillä, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuulutusten on oltava nähtävillä pääsääntöisesti 14 vuorokautta. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan tai ilmoitukseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan kuitenkin huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei luonnollisestikaan julkaista, mutta esimerkiksi pöytäkirjassa näkyy maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Pöytäkirjassa ja viranhaltijapäätöksessä julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, esimerkiksi virkaan tai tehtävään valitun henkilön nimi. Oikaisuvaatimus- ja valitusajan tai esimerkiksi kuulutuksen ilmoitusajan päättyessä myös peruste henkilötietojen näyttämiseen verkkosivustolla päättyy.

Lue lisää Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta.

Ehdolle asettuminen

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään Lohjan seurakunnan tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. 

Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Seurakuntavaaleissa ehdolle asetutaan valitsijayhdistysten kautta. Jos sopivaa vaalilistaa ei löydy, on mahdollista perustaa oma vaalilista keräämällä vähintään kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Äänestäminen seurakuntavaaleissa

Vaaleissa voi vaikuttaa myös äänestämällä. Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen - kirkon jäsenyys riittää. Äänestää saavat viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Valtuustoon valitut luottamushenkilöt vaikuttavat esimerkiksi kirkollisverovarojen käyttöön ja työntekijävalintoihin. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Lisäksi luottamushenkilöt äänestävät kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää puolestaan esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §). Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään Lohjan seurakunnan seurakuntatoimistoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, kirkkoneuvosto valmistelee ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti. Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

Nuorten hallitus

Nuorten hallitus eli NuHa on mukana nuorisotyön ideoinnissa ja suunnittelussa. NuHa:n toimikausi on yhden vuoden mittainen ja kokouksia on suurin piirtein kerran kuukaudessa. Ehdokkaaksi NuHaan voi asettua kuka tahansa rippikoulun käynyt 14–20-vuotias lohjalainen nuori. Vaalit järjestetään alkusyksystä.

Nuorten hallitus miettii aiheita, teemoja, tekemistä ja sisältöä muun muassa nuorteniltoihin ja -leireihin, on mukana päättämässä nuorisotyön rahojen käytöstä, osallistuu seurakunnan päätöksentekoon olemalla mukana nuorisotyön työntekijöiden työhaastatteluissa ja antamalla muissa asioissa nuorten näkökulmaa päättäjille. NuHalla on oma budjetti, ja sen tehtävät määräytyvät pitkälti mukana olevien nuorten kiinnostuksen perusteella.

Lue lisää Nuorten hallituksesta.

Naisen kädessä on leimasin, jolla hän leimaa seurakuntavaalien äänestyslapun kirjekuorta.