General dataskyddsbeskrivning

Här hittar man information om general dataskyddsbeskrivning i Lojo församling.

 

 

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
(09) 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 050-3469041
lari.lohikoski@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Klockaren är en webbplats för församlingar och andra organisatoriska enheter inom kyrkan som erbjuder samma funktioner och struktur för alla användare men som visuellt kan byggas upp så att de återspeglar församlingens profil. Även hela kyrkans webbplats evl.fi använder publiceringsplattformen Klockaren och omfattas den här dataskyddsbeskrivningen.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, förbönsbegäran, insamling av respons, beställning av nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis, bli medlem i kyrkan, lämna en begäran om förbön, ge respons eller beställa ett nyhetsbrev.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Kyrkostyrelsen ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll. Varje församling ansvarar för sin egen evenemangsinformation, sin presentationssida, sin kontaktinformation etc.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, anmälan till evenemang, respons etc.

Församlingarna skapar själva blankettmallar för eget bruk, till exempel för följande ändamål: förbönsbegäran, insamling av respons, anmälan till församlingens verksamhet. Datainnehållet varierar och framgår alltid av respektive blankettmall.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av den församling som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

Uppgiftskällor

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter som lämnats via webbplatsen förmedlas till den församling vars verksamhet eller ärende det gäller.

Uppgifter som lämnats via webbplatsen lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av webbplatsen har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Formulär- och anmälningsuppgifter raderas ur Klockarendatabasen ett halvt år efter att de registrerats. Uppgifter på formulär för beställning av ämbetsbevis raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de registrerats. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Dataskyddsbeskrivning Ämbetsbevis

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Anne Kähäri
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 3243 159, anne.kahari(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Elektronisk beställning av ämbetsbevis

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att beställa och göra upp ämbetsbevis och för att skicka beviset och fakturan.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis från en församling som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

De persongrupper vars uppgifter behandlas är personer över vilka ämbetsbeviset upprättas och personer som beställer ämbetsbevis.

Den som beställer ämbetsbevis via e-formuläret uppger följande uppgifter:

 • Församlingen varifrån ämbetsbeviset beställs
 • Person vars ämbetsbevis ska beställas
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Födelsedatum
  • Födelsehemkommun eller födelseort
  • Nuvarande/sista hemkommun
  • lever/avliden
  • dödsdag
 • Tilläggsuppgifter som underlättar uppgörandet av ämbetsbeviset
 • Ämbetsbevisets användningsändamål
  • bouppteckning, efter vem görs bouppteckningen – vem har dött?
  • bank
  • försäkringsbolag
  • lagfart
  • annat, vad?
 • Flyttat till församlingen
  • varifrån
  • när
  • vart
  • när
 • Flyttat från församlingen
 • Tidigare efternamn
 • Övriga tilläggsuppgifter (t.ex. makes/makas namn)
 • Antalet exemplar
 • Ämbetsbevisets språk
 • Förutom de grundläggande personuppgifterna behöver även följande uppgifter framgå av ämbetsbeviset
  • civilstånd
  • nuvarande make/maka
  • syskon
  • barn
  • barnbarn
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, konfirmation, äktenskap)
 • Beställarens namn
 • Företagets eller inrättningens namn
  • FO-nummer
  • E-postadress
  • Telefon
  • Fax
  • Leveransadress för ämbetsbeviset
   • Gatuadress
   • Postnummer
   • Postanstalt
   • Faktureringsadress
   • Gatuadress
   • Postnummer
 • Antalet ämbetsbevis och andra behövliga uppgifter
 • Beställare
 • Postanstalt

Uppgiftskällor

De individuella uppgifter om uppges i formuläret för ämbetsbevis.

Utlämning av uppgifter

De uppgifter som uppgetts på formuläret förmedlas till den församling som skriver ut ämbetsbeviset.

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av beställningstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Uppgifterna raderas ur Klockarendatabasen tre månader efter att de lagts in.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)

Dataskyddsbeskrivning respons

Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Eeva-Kaisa Heikura
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 040-688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Via responsformuläret kan en person ge respons eller ställa frågor om kyrkans verksamhet och webbtjänsten evl.fi.

Uppgifterna är avsedda för behandling av responsen och för produktutveckling. Utifrån responsmeddelandena utvecklar vi kontinuerligt produkternas och tjänsternas gränssnitt och användarupplevelse.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att ge respons till den personuppgiftsansvarige.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är besökare på evl.fi.

Följande uppgifter uppges av responslämnaren och sparas i registret: personens namn (inte obligatoriskt), e-postadress (inte obligatoriskt) och responsmeddelande.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret kommer direkt från användaren, som fyller i responsblanketten.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av responstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Uppgifterna sparas tills ärendet har behandlats och raderas senast 36 månader efter att det kommit in. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)