Tältä sivulta löydät seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset suomeksi ja ruotsiksi:

Suomenkieliset kuulutukset, Kuulutus 1 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Lohjan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

 1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
 2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
 4. joka ei ole vajaavaltainen
 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Lohjan seurakuntatoimistoon, joka on avoinna ma-ke klo 9–12 sekä 15.9.2022 kello 9‒16.00. Seurakuntatoimiston osoite on: Laurinkatu 40, 08100 Lohja

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lohjan seurakunnan toimistossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Lohja 14.6.2022 

Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja Antti Pihakari

 

Kuulutus on ollut nähtävänä Lohjan seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.‒15.9.2022.

Kuulutus on julkaistu 25.7.2022 – 9.8.2022 sanomalehdissä

Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Karkkilan Tienoo, Karkkilalainen

Kyrkpressen, Västra Nyland 

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.lohjanseurakunta.fi  9.8.‒15.9.2022.

Ruotsinkieliset kuulutukset, Bilaga 1

Kungörelse om kandidatuppställningen

Lojo församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 33 medlemmar till kyrkofullmäktige

Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

 1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
 2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
 3. är känd för sin kristna övertygelse
 4. inte är omyndig
 5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
 6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till församlingskansliet, som håller öppet måndag-onsdag kl. 9:00 – 12:00 samt 15.9.2022 klockan 9.00–16.00. Adressen är Larsgatan 40, 08100 LOJO (besöksadress).

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på församlingens kansli och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Lojo 14.6.2022

För valnämnden i Lojo församling Ordförande Antti Pihakari

 

Kungörelsen har varit framlagd på församlingens anslagstavla 9.8–15.9.2022.

Kungörelsen har publicerats i tidningarna 25.7.2022- 9.8.2022.

Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Karkkilan Tienoo, Karkkilalainen

Kyrkpressen, Västra Nyland 

Kungörelsen har dessutom varit framlagd på församlingens hemsida på adressen www.lohjanseurakunta.fi 9.8-15.9.2022.

 

Kuulutus 2

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Lohjan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Lohjan seurakuntatoimistossa, osoite Laurinkatu 40, 08100 Lohja (käyntiosoite).

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Lohjan seurakuntatoimistoon, osoite Laurinkatu 40, 08100 Lohja.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Lohja 14.6.2022

Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Antti Pihakari

(Ilmoitustaululle tulevaan pöytäkirjaan liitettävään kuulutukseen merkitään:)

Kuulutus on ollut nähtävänä Lohjan seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.-5.9.2022.

Kuulutus on julkaistu 15.8. - 28.8.2022 aikavälillä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaa,Ykköslohja,Karkkilan Tienoo,Karkkilalainen

Kyrkpressen (svenskspråkig),Västra Nyland (svenskspråkig)

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.lohjanseurakunta.fi 23.8.‒5.9.2022.

Puheenjohtaja Antti Pihakari

 

Bilaga 2

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Lojo församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i kyrkofullmäktige.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på församlingskansliet, adress Larsgatan 40, 08100 LOJO.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

 Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, adress Larsgatan 40, 08100 LOJO.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.

Lojo 14.6.2022

För valnämnden i Lojo församling

Ordförande Antti Pihakari

(I kungörelsen som bifogas till protokollet på anslagstavlan noteras:)

Kungörelsen har varit framlagd på församlingens anslagstavla 23.8.-5.9.2022.

Kungörelsen har publicerats i tidningarna 15.8. - 28.8.2022.

Länsi-Uusimaa, Ykköslohja,Karkkilan Tienoo, Karkkilalainen

Kyrkpressen (svenskspråkig),Västra Nyland (svenskspråkig)

Kungörelsen har dessutom varit framlagd på församlingens hemsida på adressen www.lohjanseurakunta.fi. 23.8.-5.9.2022.

Ordförande Antti Pihakari

Liite 7

 

Vaalilautakunnan pöytäkirja 2/2022

Kuulutus Lohjan seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Lohjan seurakuntakeskus, Kôbaniatupa/takkahuone, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja kello 9.00–18.00 (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Lohjan Yhteislyseon lukio, Rantapuisto 39, 08100 Lohja, 8.11.2022 klo 10.30–12.30

Virkkalan kirkko, Virkkalantie 1, 08700 Virkkala, 9.11.2022 klo 11.00–17.00

Virkby Gymnasium, Klockargränden 2, 08700 Virkkala 9.11.2022 klo 10.30-12.30

Roution seurakuntakoti, Kalliomäentie 2, 08350 Lohja, 10.11.2022 klo 13.00–15.00

Luksia Harjun koulu, Toivonkatu 2, 08100 Lohja, 10.11-11.11.2022 klo 10.30–12.30

Mäntynummen seurakuntatalo, Mäntynummentie 17, 08500 Lohja, 11.11.2022 klo 13.00–15.00

K‑Citymarket Lohja, Ojamonharjuntie 61, 08200 Lohja, 11.11.2022 klo 15.00–18.00

Prisma Lohja, Laurinkatu 37–39, 08100 Lohja, 10.11–12.11 2022 klo 15.00–18.00

Karjalohjan seurakuntatalo, Keskustie 30, 09120 Karjalohja, 10.11.2022 klo 12.00–18.00

Palvelukeskus Tupala, Toivonkuja 5, 09120 Karjalohja, 10.11.2022 klo 9.30–10.00

Ryhmäkoti Kotola, Toivonkuja 6, 09120 Karjalohja, 10.11.2022 klo 10.30–11.00

Nummen seurakuntatoimisto, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi, 8.11.2022 klo 10.00–18.00

Niilonpirtti, Oilaantie 21, 09810 Nummi, 9.11.2022 klo 12.30–14.30

Saukkolan srk.toimipiste, Kauppakuja 2, 09430 Saukkola, 9.11.2022 klo 15.30 – 18.00

Leppäkorven koulu, Johanneslundintie 86, 09930 Leppäkorpi, 10.11.2022 klo 15.30–18.00

Nummen Nuokkari, Nummenkirkkotie 13, 09810 Nummi, 11.11.2022 klo 16.00–18.00

St1 Saukkola, Tavolantie 1019, 09430 Saukkola, 12.11.2022 klo 14.00–17.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 8.11.2022 klo 12.00–18.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 9.11.2022 klo 12.00–18.00

Palvelutalo Iltarusko, Arvelankuja 1, 03850 Pusula, 10.11.2022 klo 10.00–12.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 10.11.2022 klo 12.00–18.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 11.11.2022 klo 12.00–18.00

Kärkölän kylätalo, Kärköläntie 1387, 03850 Pusula, 12.11.2022 klo 12.00–16.00

Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti, 9.11.2022 klo 12.00–18.00

Palvelukoti Kaisankallio, Kalevalantie 1, 09220 Sammatti, 9.11.2022 klo 10.00–11.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 019 328 41 .

Lohja 15.9.2022

Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Antti Pihakari

Kungörelse om förhandsröstning i Lojo församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses medlemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige eller, i församlingar som hör till en kyrklig samfällighet, till gemensamma fullmäktige och församlingsråden.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022 Lojo församlingscentrum, Köbaniatupa/gillestuga, Sibeliusgatan 2, 08100 Lojo varje dag kl. 9.0018.00

 (och på de nedan nämnda förhandsröstningsställena på fastställda tider).

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet.

En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2022 har antecknats som närvarande församlingsmedlem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som senast 20.11.2022 fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Mer information finns på valets webbplats forsamlingsvalet.fi.

Förhandsröstning ordnas också på följande ställen:

Lohjan Yhteislyseon lukio, Rantapuisto 39, 08100 Lojo, 8.11.2022 klo 10.30–12.30

Virkkalan kirkko, Virkkalantie 1, 08700 Virkby, 9.11.2022 klo 11.00–17.00

Virkby Gymnasium, Klockargränden 2, 08700 Virby 9.11.2022 klo 10.30-12.30

Roution seurakuntakoti, Kalliomäentie 2, 08350 Lojo, 10.11.2022 klo 13.00–15.00

Luksia Harjun koulu, Toivonkatu 2, 08100 Lojo, 10.11-11.11.2022 klo 10.30–12.30

Mäntynummen seurakuntatalo, Mäntynummentie 17, 08500 Lojo, 11.11.2022 klo 13.00–15.00

K‑Citymarket Lohja, Ojamonharjuntie 61, 08200 Lojo, 11.11.2022 klo 15.00–18.00

Prisma Lohja, Laurinkatu 37–39, 08100 Lojo, 10.11–12.11 2022 klo 15.00–18.00

Karjalohjan seurakuntatalo, Keskustie 30, 09120 Karislojo, 10.11.2022 klo 12.00–18.00

Palvelukeskus Tupala, Toivonkuja 5, 09120 Karislojo, 10.11.2022 klo 9.30–10.00

Ryhmäkoti Kotola, Toivonkuja 6, 09120 Karislojo, 10.11.2022 klo 10.30–11.00

Nummen seurakuntatoimisto, Rauhanpolku 8, 09810 Nummis, 8.11.2022 klo 10.00–18.00

Niilonpirtti, Oilaantie 21, 09810 Nummis, 9.11.2022 klo 12.30–14.30

Saukkolan srk.toimipiste, Kauppakuja 2, 09430 Saukkola, 9.11.2022 klo 15.30 – 18.00

Leppäkorven koulu, Johanneslundintie 86, 09930 Leppäkorpi, 10.11.2022 klo 15.30–18.00

Nummen Nuokkari, Nummenkirkkotie 13, 09810 Nummis, 11.11.2022 klo 16.00–18.00

St1 Saukkola, Tavolantie 1019, 09430 Saukkola, 12.11.2022 klo 14.00–17.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 8.11.2022 klo 12.00–18.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 9.11.2022 klo 12.00–18.00

Palvelutalo Iltarusko, Arvelankuja 1, 03850 Pusula, 10.11.2022 klo 10.00–12.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 10.11.2022 klo 12.00–18.00

Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 11.11.2022 klo 12.00–18.00

Kärkölän kylätalo, Kärköläntie 1387, 03850 Pusula, 12.11.2022 klo 12.00–16.00

Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti, 9.11.2022 klo 12.00–18.00

Palvelukoti Kaisankallio, Kalevalantie 1, 09220 Sammatti, 9.11.2022 klo 10.00–11.00

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Blanketter för anmälan om hemmaröstning finns tillgängliga på pastorsexpeditionen/församlingskansliet och på församlingsvalets webbplats info.forsamlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorsexpeditionen/församlingskansliet öppet 4.11.2022 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen/församlingskansliet är 019 328 41.

Lojo 15.9.2022

För valnämnden i Lojo församling

Ordförande Antti Pihakari