Tältä sivulta löydät seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset suomeksi ja ruotsiksi:

Suomenkieliset kuulutukset, Kuulutus 1 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Lohjan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

 1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
 2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
 4. joka ei ole vajaavaltainen
 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Lohjan seurakuntatoimistoon, joka on avoinna ma-ke klo 9–12 sekä 15.9.2022 kello 9‒16.00. Seurakuntatoimiston osoite on: Laurinkatu 40, 08100 Lohja

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lohjan seurakunnan toimistossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Lohja 14.6.2022 

Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja Antti Pihakari

 

Kuulutus on ollut nähtävänä Lohjan seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.‒15.9.2022.

Kuulutus on julkaistu 25.7.2022 – 9.8.2022 sanomalehdissä

Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Karkkilan Tienoo, Karkkilalainen

Kyrkpressen, Västra Nyland 

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.lohjanseurakunta.fi  9.8.‒15.9.2022.

Ruotsinkieliset kuulutukset, Bilaga 1

Kungörelse om kandidatuppställningen

Lojo församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 33 medlemmar till kyrkofullmäktige

Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

 1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
 2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
 3. är känd för sin kristna övertygelse
 4. inte är omyndig
 5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
 6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till församlingskansliet, som håller öppet måndag-onsdag kl. 9:00 – 12:00 samt 15.9.2022 klockan 9.00–16.00. Adressen är Larsgatan 40, 08100 LOJO (besöksadress).

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på församlingens kansli och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Lojo 14.6.2022

För valnämnden i Lojo församling Ordförande Antti Pihakari

 

Kungörelsen har varit framlagd på församlingens anslagstavla 9.8–15.9.2022.

Kungörelsen har publicerats i tidningarna 25.7.2022- 9.8.2022.

Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Karkkilan Tienoo, Karkkilalainen

Kyrkpressen, Västra Nyland 

Kungörelsen har dessutom varit framlagd på församlingens hemsida på adressen www.lohjanseurakunta.fi 9.8-15.9.2022.